Counting and Numbers

Numbers in Japanese
1 – Ichi
2 – Ni
3 – San
4 – Shi/Yon
5 – Go
6 – Roku
7 – Shichi/Nana
8 – Hachi
9 – Ku
10 – Ju
20 – Niju
30 – Sanju
40 – Yonju
50 – Goju
100 – Hyaku

Degrees in Japanese
45 degrees – Yonjugo-do
90 degrees – Kyuju-do
180 degrees – Hyaku-hachiju-do